Deze Voorwaarden zijn op donderdag 1 december 2016 voor het laatst bijgewerkt en gaan per direct in voor gebruikers zonder account of die na die datum een account registreren.

Door jezelf toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de websites, de applicaties en functies van WhichMuseum (de "Site") ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") en ga je een juridisch bindend contract aan met WhichMuseum B.V. ("WhichMuseum"), een in Nederland gevestigd bedrijf.

Indien je niet met deze Voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze Site verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 1. Definities

  1. Partijen
   1. "Gebruikers", "jij/je/jou" en "jouw": gebruikers van de Site, iedereen die zichzelf toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Site.
   2. "WhichMuseum", "wij", "ons" en "onze": WhichMuseum B.V., gevestigd aan de Bilderdijkstraat 118-3, 1053 KZ te Amsterdam, Nederland.
  2. Inhoud
   1. "Inhoud": tekst, afbeeldingen, foto's, audio, video, locatiedata, en alle andere vormen van data of communicatie.
   2. "Jouw Inhoud": alle Inhoud die je verschaft aan of verzendt naar, door gebruik van of in verband met de Site.
   3. "Gebruikersinhoud": alle Inhoud die Gebruikers verschaffen aan of verzenden naar, door gebruik van of in verband met de Site.
   4. "WhichMuseum-inhoud": de Inhoud die WhichMuseum creëert en beschikbaar maakt in verband met de Site.
   5. "Derde-partij-inhoud": Inhoud afkomstig van andere partijen dan WhichMuseum of haar Gebruikers, beschikbaar gemaakt in verband met de Site.
   6. "Site-inhoud": alle Inhoud die beschikbaar is in verband met de Site, inclusief Jouw Inhoud, Gebruikersinhoud, WhichMuseum-inhoud en Derde-partij-inhoud.
 2. Wijzigingen

  WhichMuseum kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen, aanvullen of verwijderen waar zij dit nodig acht. Bovenaan deze pagina zal de datum weergegeven worden van de laatste wijzigingen. De laatste versie van de Voorwaarden zal hier worden geplaatst.

  WhichMuseum zal je tijdig kennisgeving geven van alle wezenlijke wijzigingen van de Voorwaarden via e-mail of een bericht hierover op de Site plaatsen vóór de ingangsdatum van de wijziging. Je voortgezet gebruik van de Site na de ingangsdatum van de wijzigingen van de Voorwaarden geeft aan dat je met de wijzigingen instemt.

  Aangezien de gewijzigde Voorwaarden bindend voor jou zijn, raden wij je aan om deze Voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw te bekijken.

 3. Vertaling

  Deze Voorwaarden kunnen worden vertaald. Bij verschil van uitleg van deze Voorwaarden met een vertaling daarvan is de Nederlandse versie bepalend.

 4. Gebruik

  1. Vereisten en beperkingen omtrent jouw gebruik van de Site

   Om toegang te nemen tot, of gebruik te maken van de Site behoor je 16 jaar of ouder te zijn, de wettelijke bevoegdheid en autoriteit te hebben om deze overeenkomst aan te gaan en de Site te gebruiken in overeenstemming met alle in dit document vermelde voorwaarden. Je stemt in om WhichMuseum te vrijwaren tegen aansprakelijkheid jegens elke persoon als gevolg van jouw gebruik van de Site niet in overeenstemming met deze Voorwaarden.

   Indien je een concurrent van WhichMuseum bent, jou eerder toegang tot de Site is ontzegd door WhichMuseum of als je account door WhichMuseum is opgeheven vanwege onrechtmatig gebruik van de Site, is het verboden nog gebruik te maken van de Site.

   Voorts is het niet toegestaan:

   1. in strijd te handelen met deze Voorwaarden en de wet;
   2. de Site of de site-inhoud te veranderen, reproduceren, verspreiden, vertalen, aangepaste of afgeleide versies te creëren, openbaar weer te geven of op enige andere manier te exploiteren, behalve als je uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor hebt van WhichMuseum of een andere partij die daarop rechthebbende is of je zelf de rechten bezit;
   3. handelsmerken of andere eigendomsrechten op enig gedeelte van de Site of op enig materiaal dat geprint of gekopieerd is te verwijderen of veranderen;
   4. enig deel van de Site in een frame te plaatsen of op andere websites toe te voegen zonder schriftelijke toestemming van WhichMuseum;
   5. jezelf toegang te verschaffen tot de Site of Site-inhoud of deze te monitoren, te indexeren of te kopiëren door gebruik te maken van ‘robots’, ‘spiders’ of ‘scrapers’ of andere geautomatiseerde hulpmiddelen of handmatige processen voor welk doel dan ook;
   6. informatie openbaar te maken die een beveiligingsrisico kan vormen voor WhichMuseum, andere Gebruikers of derden of die gebruikt kan worden om (technische) beschermingsmaatregelen te omzeilen;
   7. virussen, wormen, bots of enige andere (mogelijk) schadelijke computerprogrammatuur openbaar of toegankelijk te maken;
   8. Site-inhoud op te halen of jezelf toegang te verschaffen tot de Site om een soortgelijke website te creëren of aan te vullen;
   9. informatie van en over gebruikers van de Site te verzamelen, op te slaan, te verwerken of openbaar te maken;
   10. reverse engineering toe te passen op enig gedeelte van de Site;
   11. enige actie te ondernemen die naar ons goeddunken een disproportionele of onredelijke grote belasting op onze infrastructuur legt of die de behoorlijke werking van de Site belemmert;
   12. ongeautoriseerde toegang tot de Site, gebruikersaccounts, netwerken of computersystemen die in verbinding staan met de Site trachten te verschaffen.
  2. Eigen risico

   Jouw gebruik van de Site is op eigen risico, inclusief het risico van blootstelling aan onfatsoenlijke, beledigende, onjuiste of anderszins ongepaste Inhoud.

  3. Beschikbaarheid

   De Site kan te allen tijde worden gewijzigd, worden onderbroken, of worden stopgezet zonder kennisgeving hiervan of dat hieruit aansprakelijkheid voortvloeit.

  4. Accounts

   Je mag je bij het aanmaken van een account op de Site niet voordoen als een ander persoon of een e-mailadres gebruiken dat niet van jou is. Indien je een pseudoniem wenst te gebruiken wees je er dan van bewust dat anderen je nog steeds zouden kunnen identificeren door middel van andere door jou verschafte informatie of Inhoud aan of op de Site of andere sites.

   Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden die in verband staan met jouw account. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van jouw account. Lees voor meer informatie omtrent je privacy het Privacybeleid.

   Met het creëren van een account op de Site ga je akkoord met het ontvangen van communicatie via email, post of via de Site die in verband staat met de Site, zowel door WhichMuseum zelf als door andere gebruikers.

   Je account kan enkel worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, behalve wanneer je account is omgezet in een museumaccount en je uitdrukkelijk toestemming hebt van WhichMuseum. Raadpleeg de Inhoudsrichtlijnen voor de richtlijnen die wij hanteren omtrent het gebruik van een museumaccount.

   Indien jouw account door wie en in welke vorm dan ook ongeautoriseerd is of wordt gebruikt dien je WhichMuseum daarvan direct op de hoogte te stellen.

   WhichMuseum behoudt het recht voor om jouw account te allen tijde, om elke of zonder reden op te heffen of toegang hiertoe te blokkeren, zonder kennisgeving daarvan of dat hieruit voor haar aansprakelijkheid voortvloeit.

 5. Inhoud

  1. Verantwoordelijkheid en beperkingen omtrent Jouw Inhoud

   WhichMuseum biedt je de mogelijkheid om Inhoud aan te maken. Je bent als enige aansprakelijk voor Jouw Inhoud, waaronder maar niet beperkt tot tekst, tekeningen, beoordelingen, recensies, foto's, films, beelden, data, muziek en advertenties. Als Jouw Inhoud is gepubliceerd is het niet altijd mogelijk deze in te trekken. Alle risico’s verbonden aan Jouw Inhoud, inclusief wanneer anderen vertrouwen op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of kwaliteit ervan en het openbaar maken van Inhoud die je persoonlijk identificeerbaar maakt, worden door jou gedragen.

   Je stemt in om auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan je niet de rechten bezit, of geen toestemming hebt om het materiaal te gebruiken, niet te gebruiken voor Jouw Inhoud op de Site of te verspreiden en je stemt in om WhichMuseum te vrijwaren tegen enige claim die verband houdt met of voortvloeit uit jouw schending van deze bepaling.

   WhichMuseum controleert de Inhoud die haar gebruikers op de Site plaatsen niet altijd en zal geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze Inhoud of de plaatsing ervan. Desondanks behoudt WhichMuseum het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan jou en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, Gebruikersinhoud te herstellen, aan te passen, te blokkeren, te weigeren of te verwijderen. WhichMuseum is niet verplicht Jouw Inhoud te behouden of je te voorzien van kopieën.

   Je verbindt je ertoe geen Inhoud op de Site te plaatsen, door te geven of te delen die:

   1. in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving danwel aanzet tot overtreding hiervan;
   2. de rechten van derden schendt, waaronder auteursrechten, handelsmerken, patenten, bedrijfsgeheimen, morele rechten, rechten op privacy, publicatierechten, of enig andere intellectuele eigendomsrechten;
   3. onjuist of opzettelijk misleidend is;
   4. lasterlijk of smadelijk is;
   5. aanstootgevend of beledigend is, waaronder maar niet beperkt tot racistische Inhoud;
   6. onwettig materiaal bevat, met inbegrip van pornografie en haatzaaiing;
   7. minderjarigen exploiteert of schaadt;
   8. de verzending van 'junkmail', 'kettingbrieven' of ongevraagde 'massamailing' of 'spamming' inhoudt of zoekresultaten van de Site of een website van derden manipuleert;
   9. instructies over illegale activiteiten bevat;
   10. illegale kopieën of het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon bevordert;
   11. sponsoring of bekrachtiging door WhichMuseum impliceert;
   12. voor promotionele, commerciële of publicitaire doeleinden wordt ingezet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van WhichMuseum.
  2. Eigendom en rechten

   Door Jouw Inhoud, inclusief jouw handelsnamen, logo's, merken of andere onderscheidingstekens, op de Site te plaatsen verleen je aan WhichMuseum een niet-exclusieve, kosteloze, sublicentieerbare en overdraagbare wereldwijde licentie om deze Inhoud te gebruiken, te kopiëren, openbaar weer te geven, te wijzigen, te vertalen, te citeren, in advertenties of andere uitingen op te nemen, het voor commercieel gebruik aan te wenden en het te distribueren en te promoten, zonder jouw toestemming of kennisgeving hiervan. Tevens doe je onherroepelijk afstand van claims en beroep op morele rechten of toeschrijvingen aangaande Jouw Inhoud ten opzichte van WhichMuseum en haar gebruikers.

   Tussen jou en WhichMuseum is Jouw Inhoud jouw eigendom. WhichMuseum is eigenaar van de WhichMuseum-inhoud en alle hierin vervatte tekst, afbeeldingen, markeringen, logo’s en andere Inhoud waaronder maar niet beperkt tot design, visuele interfaces, computercode, compilaties van Inhoud, samengevoegde gebruikerrecensies en -beoordelingen, en alle andere componenten en elementen van WhichMuseum exclusief Jouw Inhoud, Gebruikersinhoud en Derde-partij-inhoud. Tevens is WhichMuseum eigenaar van alle auteursrechten en andere intellectuele en eigendomsrechten geassocieerd aan de WhichMuseum-inhoud en de Site, die beschermd zijn door auteursrecht, patent, 'trade dress', wetgeving omtrent handelsmerken en alle andere wetgeving op het gebied van eigendomsrechten en intellectueel eigendom die van toepassing zijn.

   Behalve zoals in deze Voorwaarden is aangegeven, verleent WhichMuseum jou geen expliciete of impliciete rechten en alle rechten aangaande de Site en de WhichMuseum-inhoud worden door WhichMuseum voorbehouden.

  3. Derde Partijen

   De Site kan links bevatten naar websites of applicaties van derden. WhichMuseum is niet verantwoordelijk voor de Inhoud of de beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik daarvan is op eigen risico.

 6. Richtlijnen en beleid

  1. Je verklaart dat je onze Inhoudsrichtlijnen hebt gelezen en begrepen.
  2. Je verklaart dat je ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.
  3. Raadpleeg ons Intellectueel Eigendomsbeleid voor informatie omtrent auteursrecht- en handelsmerk-geschillen.
 7. Rechts- en forumkeuze

  De Site wordt beheerd door WhichMuseum vof vanuit het kantoor in Amsterdam, Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, alsook op alle eventuele geschillen, claims of andere zaken die voortvloeien uit of in verband staan met jouw gebruik van de Site, zonder acht te slaan op bepalingen aangaande conflicterende wetgeving. Eventuele claims en geschillen zullen in het voorkomende geval uitsluitend aan de Nederlandse rechter kunnen worden voorgelegd.

 8. Beëindiging

  1. In het geval van beëindiging van jouw gebruik van de Site blijven de Voorwaarden van toepassing op jouw gebruik van de Site tot het moment van beëindiging.
  2. Wanneer je je account geheel wilt opheffen dien je ons daarvan hier op de hoogte te stellen. In ons Privacybeleid staat vermeld wat er met jouw account gedaan wordt nadat deze is opgeheven.
  3. WhichMuseum kan je account opheffen, je bevoegdheid om delen van de Site te gebruiken opschorten en/of je de toegang tot de Site geheel verbieden, met of zonder reden en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.
 9. Schadeloosstelling

  Je gaat ermee akkoord dat je WhichMuseum, haar werknemers en enige andere gerelateerde bedrijven en personen vrijwaart en schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met (I) jouw toegang tot of gebruik van de Site, (II) jouw schending van deze Voorwaarden of (III) aankopen of verkrijgingen van enige diensten of producten in verband met de Site, of (IV) inbreuk op enig intellectueel eigendom of andere rechten van enig persoon of entiteit begaan door jou, of door een derde partij die jouw account gebruikt.

  WhichMuseum behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen aangaande elke zaak waarbij sprake kan zijn van een door jou te betalen schadeloosstelling, in welk geval je volledig met WhichMuseum zult meewerken om mogelijk beschikbare verdedigingen te ondersteunen. Je mag in geen geval een vordering of rechtszaak die aansprakelijkheid of andere verplichtingen oplegt aan WhichMuseum schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WhichMuseum.

 10. Disclaimers

  1. Door toegang te nemen tot of gebruik te maken van de Site verklaar je de voorwaarden die in deze sectie zijn opgenomen te hebben gelezen en te hebben begrepen. Indien je deze sectie, of andere secties in de Voorwaarden niet begrijpt, raadpleeg dan WhichMuseum en/of een juridisch adviseur alvorens van de Site gebruik te maken.
  2. De Site en de hierop geleverde Inhoud en diensten worden verleend op een 'as is', 'zoals beschikbaar' en 'met alle fouten' basis, met de uitdrukkelijke overeenkomst dat WhichMuseum Gebruikersinhoud niet zal controleren.
  3. Niets in deze overeenkomst heeft tot doel rechten die je kunt hebben die niet wettelijk beperkt kunnen worden, te beperken en de hierin beschreven bepalingen gelden alleen tot de maximale toegestane reikwijdte van het van toepassing zijnde recht.
  4. Afhankelijk hiervan is het gebruik van de Site op eigen risico en zal WhichMuseum niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van enig type als gevolg van jouw gebruik van de Site en/of Site-inhoud waaronder, maar niet beperkt tot alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, reputatie, gegevens of informatie, contracten, gebruik van geld of verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met bedrijfsonderbreking van enig type, beveiligingsproblemen of uit jouw vertrouwen op de kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Site en de Site-inhoud.
  5. WhichMuseum maakt geen beloften of claims ten aanzien van enige derde partij, waaronder de gebruikers van de Site, musea en andere bedrijven die erop vermeld staan. WhichMuseum is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade of enig verlies dat kan voortvloeien uit hun acties of nalatigheid, waaronder, maar niet beperkt tot misbruik van jouw gegevens en Inhoud door een andere gebruiker of negatieve ervaringen met musea of andere bedrijven op de Site. Het aanschaffen van diensten en producten die door derde partijen via de Site worden aangeboden is op eigen risico.
  6. WhichMuseum verwerpt alle expliciete en impliciete garanties, waaronder maar niet beperkt tot garanties op diensten en producten aangeboden door musea en andere bedrijven die op de Site vermeld staan en impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet inbreuk maken op enig recht. Adviezen of informatie, mondeling of schriftelijk, door jou van een vertegenwoordiger van WhichMuseum verkregen, zal geen enkele verklaring of garantie scheppen.
  7. Je enige recht op verhaal in het geval van ontevredenheid met de Site en de daaraan verbonden dienstverlening is het beëindigen of stopzetten van het gebruik van of de toegang tot de Site.
 11. Overig

  1. WhichMuseum is op geen enkele wijze verplicht de Voorwaarden ten behoeve van jou te handhaven tegen derden.
  2. Je gaat ermee akkoord dat er geen partnerschap, joint venture, dienstverband of lastgevingsverhouding ontstaat tussen jou en WhichMuseum als gevolg van deze Voorwaarden of jouw gebruik van de Site.
  3. Verzuim door WhichMuseum om enig recht of enige bepaling in deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen of te handhaven zal niet worden beschouwd als het afstand doen van zulke rechten en bepalingen. Het tekortkomen van enige partij om, in wat voor wijze ook, enig recht dat hier wordt verschaft uit te oefenen zal niet worden beschouwd als een verklaring tot het afstand doen van enige verdere rechten op grond hiervan.
  4. Als enige bepaling van deze Voorwaarden niet handhaafbaar, ongeldig of door een bevoegde rechter wordt beoordeeld als in strijd met de wet, dan zal de desbetreffende bepaling zodanig worden gewijzigd en uitgelegd dat de intenties van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk worden gerealiseerd voor zover de wet dit toestaat en blijft de rest van de Voorwaarden van kracht.
  5. Noch deze Voorwaarden, noch de rechten of plichten die eruit voortvloeien zijn toewijsbaar, overdraagbaar, delegeerbaar of sublicentieerbaar door u, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WhichMuseum, maar kunnen wel door WhichMuseum zonder beperkingen worden toegewezen of overgedragen. Elke poging tot overdracht, delegatie of tot het in sublicentie geven is in strijd met deze Voorwaarden en zal nietig zijn.
  6. De sectietitels worden alleen gegeven voor gebruiksgemak en hebben geen enkele wettelijke of contractuele waarde.